Catalog No. KY00330 
名称  1-甲基-4-苯基乙炔苯
Name    1-Methyl-4-(2-phenylethynyl)benzene
CAS No.    3287-02-3
Mol. Wt.   192.26
Purity 96%